Kasutajaleping

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad www.lemmikloomatarbed.ee e-poe klientide (edaspidi Klient) ja www.lemmikloomatarbed.ee omaniku (edaspidi www.lemmikloomatarbed.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja www.lemmikloomatarbed.ee vahelisi suhteid www.lemmikloomatarbed.ee hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.4. www.lemmikloomatarbed.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.lemmikloomatarbed.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. www.lemmikloomatarbed.ee ja Klient soovivad kaubelda www.lemmikloomatarbed.ee veebilehekülje www.lemmikloomatarbed.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. www.lemmikloomatarbed.ee e-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. Hinnakiri

2.1. www.lemmikloomatarbed.ee e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes.

2.2. Transpordi hind kuvatakse kliendile ostukorvis pärast kohaletoimetamisviisi valikut.

2.3. Postikulu vastavalt kliendi poolt valitud kohaletoimetamis meetodile.

2.4. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused.

2.5. www.lemmikloomatarbed.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Lisa ostukorvi”.

3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida nuppu „Vormista tellimus“ ning täita etteantud blokid: Maksja andmed, Kohaletoimetamise andmed, Kohaletimetamise viis, Makse info. Tellimus sooritatakse kui Tellimuse ülevaate lehel vajutada nupule „Kinnita tellimus“.

3.3. Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: Ülekandega pangakontole või tasumine sularahas. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks, tehes ülekande arveldusarvele Kliendile sobilikust pangast;

3.4. Enne „Kinnita tellimus“ nupule vajutamist on võimalik Kliendil tellimust muuta.

3.5. Esitatud tellimust, st kui Kliendile on saadetud e-mailile tellimuse kinnitus koos tellimuse numbriga, enam klient oma kontolt muuta ei saa (juhul kui registreerunud Klient).

3.6. Müügileping (edaspidi Leping) loetakse sõlmituks, st tellimuse täitmist alustatakse, juhul kui Klient on 2 tööpäeva jooksul tasunud 100% tellimuse kinnituse/ettemaksu arve järgi tasumisele kuuluvast summast arvelduskontole, kui pole kokkulepitud teisiti.

3.7. Tellimuse vormistamisel saab Klient valida omale sobiva kohaletoimetamisviisi.

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Tellimuse kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui 100% tellimuse summast on tasutud tellimuse esitamise päeval. Tarneaeg lükkub edasi tellimuse esitamise ja laekumise vahele jäävate päevade võrra.

4.2. www.lemmikloomatarbed.ee kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel pärast informatsiooni saamist.

4.3. Pärast seda kui Kliendi tellimus on www.lemmikloomatarbed.ee lattu saabunud ja komplekteeritud, antakse kaup üle kullerile ning toimetakse see eelnevalt kokkulepitud ajal tellimuse vormistamisel märgitud aadressile.

4.4. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama www.lemmikloomatarbed.ee -d koheselt enne kohaletoomist mõistliku ajajooksul. Kulleri tühikäigul, tuleb tellijal maksta lisatasuna 5€.

4.5. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. www.lemmikloomatarbed.ee ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

4.6. Enne kauba kasutamist soovitab www.lemmikloomatarbed.ee üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitab www.lemmikloomatarbed.ee pakendit mitte avada. Pakendi avamisel kinnitab Klient, et kauba kätte saamise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).

4.7. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada www.lemmikloomatarbed.ee-le ning saata informatsioon e-posti aadressile info@lemmikloomatarbed.ee

4.8. Kui lepingus on ette nähtud asja vedamine, loetakse asja Kliendile üleandmise kohustus täidetuks asja üleandmisel vedajale, kes on kohustatud asja saatmiskohast vedama.

5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1. Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

5.2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema www.lemmikloomatarbed.ee -le saadetud kirjalikult aadressil info@lemmikloomatarbed.ee või kontaktaadressil tähtaja (so 14 päeva) jooksul.

5.3. Avaldusse tuleb märkida tellimuse number, Kliendi nimi ja kontaktandmed, toote puudus/põhjus, miks kaupa soovitakse tagastada (defektse kauba puhul fotod defektist).

5.4. Ettemaks tühistatud tellimuse (va transpordikulu) eest tagastatakse Kliendi pangakontole 14 päeva jooksul peale avalduse esitamist e-posti aadressile info@lemmikloomatarbed.ee, eeldusel, et kaup tagastatakse selle aja piires www.lemmikloomatarbed.ee lattu. Vormistatud järelmaksulepingu tühistamisel lepingutasu ei tagastata.

5.5. Kauba tagastamise kulu kannab Klient, va p5.6.

5.6. www.lemmikloomatarbed.ee kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st valet toodet).

5.7. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab www.lemmikloomatarbed.ee endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

5.8. Juhul kui Klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendill õigus oma tellimus tühistada edastades aadressile info@lemmikloomatarbed.ee vastavasisulise avalduse. Kliendi poolt tasutud ettemaks tagastatakse 14. päeva jooksul peale Kliendi poolt vastava avalduse esitamist. Vormistatud järelmaksulepingu tühistamisel lepingutasu ei tagastata.

5.9. www.lemmikloomatarbed.ee jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui:

tellitud kaup on tarnija laos otsas ning Klient ei ole nõus www.lemmikloomatarbed.ee poolt pakutava asendustootega.
6. Pretensiooni esitamise aeg ja kord

6.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

6.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama www.lemmikloomatarbed.ee`d probleemist e-posti aadressil info@lemmikloomatarbed.ee ning esitama järgmise informatsiooni: - nimi ja kontaktandmed; - toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod); - tellimuse nr. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda www.lemmikloomatarbed.ee -lt tasuta toote asendamist.

6.3. Peale pretensiooni esitamist kohtustub www.lemmikloomatarbed.ee Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 14 päeva jooksul.

6.4. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata www.lemmikloomatarbed.ee -le võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning Kliendi võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.

6.5. Puudusega toote asendamise korral on www.lemmikloomatarbed.ee -l õigus nõuda Kliendilt puudusega toote tagastamist. www.lemmikloomatarbed.ee kannab toote parandamisega või asendamisega seotud kulud. Kui Klient nõuab õigustatult asja parandamist ja www.lemmikloomatarbed.ee ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Klient asja ise parandada või lasta seda teha ning nõuda www.lemmikloomatarbed.ee -lt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

6.6. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui www.lemmikloomatarbed.ee keeldub õigustamatult toote parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.

6.7. www.lemmikloomatarbed.ee ei vastuta:

Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;
defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral;
toote mittesihipärase kasutamise või ohutusnõuete eiramise tagajärjel tekkinud kahjude eest;
7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. www.lemmikloomatarbed.ee vastutab Kliendi ees www.lemmikloomatarbed.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Klient vastutab www.lemmikloomatarbed.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

7.4. www.lemmikloomatarbed.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

7.5. www.lemmikloomatarbed.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate ( www.lemmikloomatarbed.ee mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

7.6. www.lemmikloomatarbed.ee ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

8. Muud tingimused

8.1. www.lemmikloomatarbed.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. www.lemmikloomatarbed.ee ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.

8.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja www.lemmikloomatarbed.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

8.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka www.lemmikloomatarbed.ee-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.

Facebook